N031 71' Bulkhead Flat Car Kit - BCR/CN/CP - N 1:160

  • $30.00
    Unit price per 


71' Bulkhead Flat Car - BCR 818000-818119, CN 621000-621299, CN 622000-622110, CP 317000-317199, CP 317200-317399